Workshops

‘s Middags zijn er twee workshoprondes van een uur,  aangeboden vanuit verschillende spirituele tradities.  Hierin wordt het thema van de dag uitgediept. Deelnemers kunnen zich voor twee daarvan opgeven.  Er zijn vormen van nader contact met de inleiders; meditatie; zingen; meditatief dansen; en verdere inhoudelijke verdieping.
Programma-blok:  14.00-16.15 uur.

Workshop A    De mystieke weg Carine Philipse
In 2003 publiceerde Carine Philipse Jij zingt in mij Jouw naam, mystiek dagboek, bloemlezing. Tot haar verrassing kreeg dit persoonlijke en intieme dagboek erg veel publiciteit en werd zij overstroomd door brieven en e-mails. Mensen uit alle richtingen van de katholieke en protestantse kerken, en ook uit andere religieuze en levensbeschouwelijke achtergronden, schreven haar hoe blij ze waren met dit boek. Onder andere omdat zij er dingen in herkenden die zij zelf ook ervaren hadden, maar nog niet onder woorden hadden gebracht.  In deze workshop zal Carine een aantal reeds gepubliceerde en nog ongepubliceerde dagboekfragmenten voorlezen. Bij het luisteren daarnaar krijgen de deelnemers een paar richtvragen mee als: “Wat doet dit je? Wat herken je? Wat niet?” Daarna volgt een uitwisseling en kunnen er vragen aan Carine gesteld worden.

Workshop B    Mediteren met Thich Nhat HanhHilly Bol
In deze workshop worden de mogelijkheden voor dagelijkse beoefening verder uitgediept na een geleide meditatie. Daarna lezen we gezamenlijk één van Thay’s gedichten over ‘geen geboorte, geen dood’ en is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

Workshop C   Forgiving: the path to wholeness and healingMpho Tutu
This workshop will be based on The Book of Forgiving that Mpho authored with her father, Archbishop Tutu. Mpho will address the fourfold journey of forgiveness and will offer an interactive experience drawing on the practices described in the book.
Noot van de organisatie: Mevrouw Tutu werkt graag met een klein aantal deelnemers. Daardoor is deze workshop al vol. Meldt u zich hiervoor aan, dan wordt u op een wachtlijst geplaatst.

Workshop D   Op zoek naar God in de dagboeken van Etty Hillesum – Klaas Smelik
Aan de hand van uitgedeelde teksten van Etty Hillesum wordt groepsgewijs getracht antwoord te geven op de vragen die de gespreksleider heeft opgesteld. Aan het slot worden de antwoorden vergeleken en met alle aanwezigen besproken. Elke groep bestaat uit zes personen en er zijn in het totaal 3 of 4 groepen (afhankelijk van het aantal belangstellenden).

Workshop E    Laat je leven spreken!Willem Furnée
De titel van deze workshop verwijst naar de praktijk van de Quakers om vanuit de stilte in actie te komen. Ook komt in de titel het feit tot uitdrukking, dat de Quakers een geloofsbelijdenis in woorden afwijzen. De enige waarachtige en altijd actuele ‘geloofsbelijdenis’ is volgens hen: iemands leven. Dat wil zeggen dat de Quakers vanaf hun ontstaan (begin 17e eeuw) veel ervaring hebben opgedaan met mystiek in actie. En dat ze in de loop der jaren processen hebben ontwikkeld om de mystieke ervaring te vertalen naar concrete actie. De volgende processen komen in de workshop aan de orde: geraaktheid door de stilte, roeping, mobilisatie, besluitvorming, consensus, actie. Ook komen praktijkvoorbeelden ter sprake waaronder successen en mislukkingen. De workshop zal gedragen worden door stilte : ‘Wees stil en word gewaar dat Ik God ben’ 

Workshop F    Mystiek en maatschappelijke betrokkenheid?Victor Hooftman en Anthonie Hagen
‘Ik ben de ruimte waarin het universum verschijnt’
Het thema van deze workshop vanuit de Advaita Vedanta is ‘mystiek en maatschappelijke betrokkenheid?’ Waarom dat vraagteken, zult u zich afvragen. Dat is, omdat je in de Advaita Vedanta niets voor waar aanneemt, maar alles zelf onderzoekt. En dan is de koppeling tussen mystiek en maatschappelijke betrokkenheid niet vanzelfsprekend. Victor Hooftman neemt u mee in deze schijnbare tegenstelling van Advaita en maatschappelijke betrokkenheid.
De kern van Advaita is, dat er geen verschil is tussen jou en de ander. Wat jij ziet en ervaart ben je zelf. Alles is als een spiegel. Omdat we dat vaak niet zien, zitten we geïsoleerd in onszelf, en maken we een verhaal over hoe de wereld er uit ziet, en hoe de ander is. Maar die verhalen zijn slechts verhalen, en nooit ‘waar’. Ze zijn altijd verschillend van de verhalen van je vrouw, man, kind, vriend of vriendin. Laat staan van iemand van een ander geloof of uit een andere cultuur. Die verschillen zijn echter slechts schijn, maar worden als werkelijk ervaren.
In het Sanskriet  betekent Advaita ‘de afwezigheid van tweeheid’, ‘non-dualiteit’ (a-dvaita). Mensen kunnen zich gaan realiseren dat de hoogste werkelijkheid van het eigen zelf-zijn en die van wereld en kosmos identiek zijn. Anthonie Hagen zal u laten zien hoe dit werkt en hoe u alvast een glimp van de weg naar de eenheid kunt gaan ‘ervaren’ via Mindstillness.

Workshop G    LevensvreugdeNoor en Wiet Akbar Helweg
Dansen van Universele Vrede zijn eenvoudige, meditatieve en vreugdevolle kringdansen. Zij kunnen een diepe beleving teweeg brengen. Zingen en dansen opent je hart! Wij zingen, begeleid door levende muziek, chants en mantras (sacrale teksten) vanuit de hele wereld. Uit de rijke tradities van de aarde kunnen wij universele wijsheid en inzichten ontvangen. Melodie, tekst en beweging zijn makkelijk aan te leren en voor iedereen toegankelijk. Wij vieren het leven met zang en meditatieve dans in dank aan de onuitputtelijke bron!

Workshop H    Mystieke liederen zingenKees van Lent
In deze workshop zingen we met elkaar een aantal mystieke liederen van Carine Philipse.  Als je zingt leg je rechtstreeks vanuit je hart contact met de goddelijke werkelijkheid. Dus met dat, wat je eigen diepste kern is.Vandaar dat in alle wereldbeschouwingen zingen zo’n belangrijke plaats inneemt. Gebeden zingen, mantra’s zingen, zingen tijdens rituelen… Augustinus zei het al: “Zingen is dubbel bidden.”

Workshop I    Zelfloos: over moderniteit en mystiekMarc De Kesel
Het grootste obstakel op het pad van de mysticus is het eigen Ik. Hij/zij moet leeg worden van zichzelf: daarover is de mystieke traditie zonder meer eensluidend. Maar wie, tenzij een sterk Zelf, kan zoiets aan? In spiritualiteit en mystiek zoeken velen vandaag een tegenwicht tegen de sterke nadruk op het Zelf die de moderniteit van ons eist. Maar is onze fascinatie voor zelfloosheid geen list om dat Zelf van ons nog sterker te maken?

Vanuit filosofisch persoectief onderzoekt Marc De Kesel in zijn presentatie enkele donkere kamers van de mystieke traditie om hieromtrent opheldering te krijgen. Voer voor zinzoekers die zich willen bevrijden uit conceptuele kaders en starre dogma’s.
Een en ander is ook te lezen in zijn boek Zelfloos (Kok, 2017).